Bluetooth

BLUETOOTH og den tilsvarende Bluetooth-logoen er beskyttede varemerker for Bluetooth SIG, Inc. Varemerker er ikke hevdet, og eventuelle referanser er ment å indikere kompatibiliteten til komponentene i SACKits produkter med teknologien administrert av Bluetooth SIG, Inc.