1. Dataansvarlig

SACKit ApS driver sackit.dk , sackit.no, sackit.se, sackit.nl, sackit.eu og sackitshop.de. Samt forhandlere og B2B. SACKit ApS (benevnes heretter SACKit) er dataansvarlig. SACKit’s kontaktopplysninger er:

SACKit ApS
Lyngvej 1
9000 Aalborg
Att.: Adm. Direktør Peter Terkelsen

SACKit utfører all håndtering av personlige data i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. SACKit er på nåværende tidspunkt i gang med å tilpasse relevante prosesser og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling av personopplysninger (GDPR). SACKit selger fysiske produkter. Når du ved bestilling av én eller flere produkter og ved kjøp avgir dine personopplysninger til SACKit, gir du samtidig ditt samtykke til at dine personopplysninger kan behandles af SACKit. 

2. Hvordan innsamler SACKit personopplysninger? 

SACKit innsamler personopplysninger på følgende vis: * Når du velger at kjøpe et eller flere av SACKits fysiske produkter. * Fra personer som handler på dine vegne. * På B2B marked. For eksempel i en salgssituasjon, hvor der anmodes om tilbud på en av SACKits serviceytelser og/eller anmodes om en samarbeidsavtale. * Via browser cookies og web beacons. * Når du abonnerer på SACKits nyhetsbrev. * Fra sosiale medier, reklame- og analyseutbydere samt offentlige registre. Innsamling av personopplysninger samt behandlingen av disse vil til enhver tid skje i henhold til loven.

3. Hvilke informasjoner innsamler SACKit? 

SACKit innsamler blant andet følgende personopplysninger: * Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personopplysninger. * Kredittkort opplysninger. * Kjøpshistorikk * Feedback via fysiske som online baserte konkurranser * Feedback på sosiale medier og andre digitale plattformer. * Browser informasjoner. * Opplysninger om din virksomhet og relevante kontaktpersoner. Utover å motta opplysninger fra deg selv, vil SACKit i noen tilfeller supplere våre informasjoner med opplysninger, som vi har mottatt av tredjepart, f.eks. en samarbeidspartner. I disse tilfeller er det pålagt tredjeparten å informere de involverte kunder om SACKits vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitikk. Likeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige innhentning av samtykker til registrering og behandling av eventuelle følsomme opplysninger. 

4. Online kjøp med kredittkort 

SACKit anvender Quickpay, i forbindelse med dine kjøp av varer og betaling med kredittkort. Så vel Quickpay som SACKit.dk er godkjent og sertifisert av Pengeinstituttenes Betalings System (www.pbs.dk). SACKit ApS bruker en godkjent betalingsserver, som krypterer alle dine kortopplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokoll. Det betyr at man ikke kan avlese dine informasjoner. Ved bestillinger lagrer SACKit de opplysninger, som du har opplyst, i inntil 5 måneder, hvoretter opplysningene slettes. Utover gjennomførelsen av selve bestillingen, blir de oppgitte opplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender deg med spørsmål, eller hvis det er feil i bestillingen. 
5. Hva er formålet med innsamlingen? 

SACKit innsamler utelukkende personopplysninger som er nødvendige for det formål, som beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågjeldende ytelser samt i nærværende persondatapolitikk. SACKits formål med innsamling av personopplysninger kan være et eller flere av følgende: * Behandling av dine kjøp av SACKits produkter. * Kontakt til deg før, under eller etter dit kjøp. * Forbedring og utvikling av SACKits serviceytelser. * Tilpasning av SACKits kommunikasjon og markedsføring til deg. * Analyse av din brukeratferd og re-marketing. * Administration av din relasjon til SACKit. * Oppfyllelse av lovkrav. 

6. Det juridiske grunnlag for behandlingen 

Herunder redegjøres for de juridiske grunnlag, hvorpå SACKit baserer behandlingen av dine personopplysninger. SACKit kan eksempelvis behandle dine personopplysninger, fordi det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med online kjøp. Likeledes kan SACKit behandle dine personopplysninger for å kunne gjennomføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forut for inngåelse av en kontrakt. Behandlingen kan også finne sted for at SACKit kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forut for dette. Av legitime interesser, som SACKit forfølger kan blant andet nevnes statistikk, kundeundersøkelser, interessebasert markedsføring og analyse av generell brukeratferd med blant andet det formål å forbedre dine fordele, din opplevelse samt kvaliteten ac SACKits serviceytelser. 

7. Dine rettigheter 

I henhold til persondataforordningen, har du en rekke rettigheter. Rettighetene er som følger: * Du har rett til å få innsikt i, hvilke personopplysninger SACKit behandler om deg. * Du har rett til at få berettiget og ajourført de personopplysninger, SACKit har registrert om deg. * Du har rett til å få slettet de personopplysninger SACKit har registrert om deg. Ønsker du å få slettet dine personopplysninger, sletter SACKit alle opplysninger, som SACKit ikke efter lovgivning er pålagt å skulle lagre. * Er behandlingen av personopplysninger basert på et samtykke fra deg, har du rett til at trekke samtykket tilbake, hvilket betyr at behandling heretter opphører, medmindre SACKit etter lovgivning er pålagt å skulle behandle personopplysningene. Adgangen kan dog være begrenset av hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter. Du kan ved skriftlig anmodning til SACKit enten motta en utskrift av dine personopplysninger, få ajourført dine personopplysninger, gjøre innsigelser eller anmode om at få slettet dine personopplysninger. Anmodningen skal underskrives av deg og inneholde ditt navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt dit eventuelle ordrenummer. Du kan også kontakte SACKit, hvis du mener, at dine persondata blir behandlet i strid med lovgivningen eller andre rettelige forpliktelser. Anmodningen fremsendes til:

SACKit ApS
Lyngvej 1
9000 Aalborg
Att.: Adm. Direktør Peter Terkelsen

SACKit vil innenfor 1 måned efter mottakelsen av din anmodning om utskrift fremsende denne til din e-mail. Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning av dine personopplysninger, undersøker SACKit, om betingelsene er oppfylt, og gjennomfører i så fall endringer eller sletning så hurtig som mulig. SACKit kan avvise anmodninger, som enten er urimelig gjentagende, krever uforholdsmessig teknisk inngrep (for eksempel at utvikle et nytt system eller endre en eksisterende praksis vesentlig), påvirker beskyttelsen av andres personlige opplysninger, eller i situasjoner hvor den ønskede handling må anses for værende ytterst komplisert (for eksempel anmodninger om opplysninger, der utelukkende finnes som sikkerhetskopier). 

8. Hvis du ansøker om en stilling hos SACKit 

Når du søker en stilling hos SACKit behandles de opplysninger, som du har gitt SACKit i forbindelse med din ansøkning. Det vil typisk dreie seg om almene personopplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, opplysninger om utdannelsesmessig baggrund samt opplysninger om nåværende og tidligere situasjon. SACKit bruker opplysningene til å vurdere, om SACKit ønsker å tilby deg ansettelse, samt til at kommunisere med deg i forbindelse med rekrutteringsprosessen. Dine opplysninger oppbevares blant på SACKits sikre server med begrenset adgang. SACKit har startet prosessen omkring inngåelse av databehandleravtaler med alle de pågjeldende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling av personopplysninger (GDPR). Det er alene relevante ledere, HR-avdelingen og IT-administratorer, som med personlige passord har adgang til dine opplysningene. Hvis du bliver ansatt i SACKit lagres dine opplysninger i overensstemmelse med SACKits persondatapolitikk for medarbeidere, som du finner på SACKits sikre server. Søknader fra kandidater, som ikke ansettes, oppbevares som hovedregel i 6 måneder etter avslaget er gitt. SACKit innhenter samtykke fra ansøkeren til oppbevaring av ansøkningen. SACKit kan i visse tilfeller også videregi dine personopplysninger, hvis det er påkrevet ifølge loven, en domstolsavgjørelse eller gjeldende lovgivning. SACKit beskytter dine personopplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 7 i nærværende persondatapolitikk. Hvis du ønsker adgang til de opplysninger, som SACKit behandler om deg, enten i forbindelse med oppdatering av dine opplysninger, eller fordi du ønsker at SACKit sletter dine opplysninger, kan du rette henvendelse til SACKits HR avdeling via e-mail: pr@sackit.dk eller via telefon 6914 9300. Du kan til enhver tid gjøre innsigelse mot at opplysninger om deg gjøres til gjenstand for ytterligere behandling. 

9. Oppbevaringssikkerhet og deling av dine personopplysninger 

SACKit beskytter dine personopplysninger og har vedtatt interne regler om informasjonssikkerhet, som inneholder instrukser og foranstaltninger som beskytter dine personopplysninger mot at uautorisert offentliggjørelse og mot at uvedkommende får adgang eller kjennskap til dem. SACKit har fastlagte prosedurer for tildeling av adgangsrettigheter til de av våre medarbeidere, som behandler følsomme persondata og data, som avdekker opplysninger om personlige interesser og vaner. SACKit kontrollerer deres faktiske adgang gjennom logning og tilsyn. For å unngå datatap tar SACKit løpende back up av våre datasett. I tilfelle av et sikkerhetsbrudd, som resulterer i en høy risiko for deg for diskriminasjon, ID-tyveri, økonomisk tap, tap av omdømme eller anden vesentlig ulempe, vil SACKit underrette deg om sikkerhetsbruddet så hurtig som mulig SACKits sikkerhetsprosedurer blir løpende revidert på baggrund av den nyeste teknologiske utvikling. Utover SACKits interne systemer benytter SACKit seg av eksterne leverandører av IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc. 

Opplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og spesifikke leveringsønsker videregis til Schenker, der forestår leveringen av de kjøpte varer til deg. 
Varene sendes til deg fra vårt norske lager, som ved kjøp videregis de nevnte opplysninger også til vårt norske lager, som vil forestå leveransen SACKit har startet prosessen omkring inngåelse av databehandleravtaler med alle de pågjeldende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling av personopplysninger (GDPR). Herved sikres et høyt nivå for beskyttelse av dine personopplysninger. SACKit kan i visse tilfeller også være forpliktet til å videregi personopplysninger i henhold til lovgivning eller efter avgjørelse fra en offentlig myndighet. SACKit sletter dine personopplysninger, når SACKit etter lovgivning ikke lengre er pålagt å skulle lagre opplysningene, eller når det ikke lengere er et formål med behandlingen.